Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Ławica oraz w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Ławica na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Perzyckiej; strona północna – z ceną brutto: 71.602,30 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Ścinawskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Srebrnej; strona zachodnia oraz na odcinku 100 mb od ul. Grunwaldzkiej; strona wschodnia - z ceną brutto: 217.754,93 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
  Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
  Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
  Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
   
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy
  Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
  Cena brutto (zł)
  Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
  1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 71.602,30 72 Kryterium I – 90,00
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 100
  Zadanie nr 2 217.754,93 72 Kryterium I – 90,00
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 100
  2 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
  Zadanie nr 1 77.618,10 72 Kryterium I – 73,64
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 83,64
  Zadanie nr 2 246.390,50 72 Kryterium I – 79,54
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 89,54
  3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 2 230.290,66 72 Kryterium I – 85,10
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 95,10
  4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 87.409,03 72 Kryterium I – 73,72
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 83,72
  Zadanie nr 2 273.392,59 72 Kryterium I – 71,68
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 81,68
  5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
  ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
  Zadanie nr 1 97.649,84  
  72

   
  Kryterium I – 65,99
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 75,99
  Zadanie nr 2 274.575,94 72 Kryterium I – 71,38
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 81,38
  6 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 82.588,78 72 Kryterium I – 78,03
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 88,03
  Zadanie nr 2 218.223,65 72 Kryterium I – 89,81
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 99,81
  7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 78.189,98 72 Kryterium I – 82,42
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 92,42
  Zadanie nr 2 238.931,82 72 Kryterium I – 82,02
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 92,02
   
Data zamieszczenia informacji