Nr postępowania DZ.TBU.341.46.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. 28 Czerwca 1956r i w ul. Bonin w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) na:
  • Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca na odcinku od ul. Racjonalizatorów do ul. Czechosłowackiej; strona wschodnia – z ceną brutto: 177.929,09 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Bonin na odcinku od ul. Kowalskiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - z ceną brutto: 51.667,63 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 233.996,80 72 Kryterium I – 68,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,44
Zadanie nr 2 63.937,71 72 Kryterium I – 72,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,73
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACH-GUM Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 234.370,09 72 Kryterium I – 68,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,33
Zadanie nr 2 74.956,72 72 Kryterium I – 62,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,04
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 197.741,12 72 Kryterium I – 80,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,98
Zadanie nr 2 56.821,62 72 Kryterium I – 81,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,84
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 210.970,89  
72

 
Kryterium I – 75,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,90
Zadanie nr 2 67.082,11 72 Kryterium I – 69,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,32
5 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 177.929,09 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 51.667,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 


 
Data zamieszczenia informacji