Nr postępowania DZ.TBU.341.56.2016

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 131.760,00 zł oraz z terminem podjęcia działań do 2 godzin od chwili przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin podjęcia działań 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin podjęcia działań.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Termin podjęcia działań (godz.) Ilość uzyskanych punktów
1 EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12,
61-022 Poznań
131.760,00 do 2 godzin Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
 
           
 
Data zamieszczenia informacji