Nr postępowania DZ.TBU.341.47.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto: 473.993,34 (cena po poprawkach – przed poprawką 529.304,37 zł) oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel,
ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska
473.993,34 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
 
695.533,87
 
72 Kryterium I – 61,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,33
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
509.634,94 72 Kryterium I – 83,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,71
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
652.729,54 72 Kryterium I – 65,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,36
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). 687.228,80 72 Kryterium I – 62,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,07
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 655.782,00 72 Kryterium I – 65,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,05
 
           
 
Data zamieszczenia informacji