Nr postępowania DZ.TO.341.52.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1  ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 11 sierpnia 2016r, do godz. 09:00). Zgodnie
z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.
 
Data zamieszczenia informacji