Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Chwaliszewo oraz w ul. Lubowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • dla zadania nr 1 (I części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Chwaliszewo na odcinku przed Mostem Bolesława Chrobrego przez Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 49.817,31 zł (cena po poprawce) oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • dla zadania nr 2 (II części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Lubowskiej na odcinku od Tczewskiej do ul. Braniewskiej; strona północna oraz Tczewska-Elbląska; strona południowa przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 88.243,52 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 70.356,87  
72

 
Kryterium I – 63,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,73
Zadanie nr 2 116.363,77 72 Kryterium I – 68,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,25
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 57.639,21 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 77,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,79
Zadanie nr 2 108.479,24 72 Kryterium I – 73,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,21
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 58.167,59 72 Kryterium I – 77,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,08
Zadanie nr 2 88.243,52 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Drogbet Wieczorek sp .j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo Zadanie nr 2 104.483,90 72 Kryterium I – 76,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,01
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 49.817,31 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 108.522,75 72 Kryterium I – 73,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,18
 
Data zamieszczenia informacji