Nr postępowania DZ.RI.341.45.2016

Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w obszarze miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
 
1. Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, na:
  • Część I (Wykonanie pomiarów hałasu dla dróg krajowych i wojewódzkich wskazanych w tabeli nr 1 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 63.468,00 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 10 listopada 2016r.;
  • Część II (wykonanie pomiarów hałasu dla dróg gminnych i powiatowych wskazanych w pozycjach nr 1-43 tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 46.543,20 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.;
  • Część III (Wykonanie pomiarów hałasu dla dróg gminnych i powiatowych wskazanych w pozycjach nr 44-84 tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 47.807,64 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.
 
2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AKUSTIX Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo (lider konsorcjum) oraz LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław (członek konsorcjum), na Część IV (Wykonanie pomiarów hałasu tramwajowego według tabeli nr 3 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 54.156,90 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania pomiarów 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania pomiarów.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania pomiarów
Ilość uzyskanych punktów
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: AKUSTIX
Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo (lider konsorcjum) oraz LEMITOR Ochrona Środowiska
Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40,
51-162 Wrocław (członek konsorcjum).
Część I 92.557,50 04 listopada 2016 Kryterium I – 64,46
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 70,46
Część II 78.806,10 04 listopada 2016 Kryterium I – 55,52
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 61,52
Część III 75.140,70 04 listopada 2016 Kryterium I – 59,81
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 65,81
Część IV 54.156,90 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów.
Część I 63.468,00 10 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Część II 46.543,20 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Część III 47.807,64 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Część IV 68.265,00 15 listopada 2016 Kryterium I – 74,57
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 74,57
 
           
 
Data zamieszczenia informacji