Nr postępowania DZ/UL/341/213/06

Dostawa masy na zimno i emulsji szybkorozpadowej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla wykonania zadania A: oferta złożona przez STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie z ceną brutto 24.400,00 zł, - dla wykonania zadania B: oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną brutto 91.500,00 zł.
Data zamieszczenia informacji