Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2016

Remont nawierzchni parkingu w ul. Piaskowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachtrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,
z ceną brutto: 118.971,65 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 153.638,30 72 Kryterium I – 69,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,69
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL”
A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
 
126.048,47
 
72 Kryterium I – 84,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,95
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo
118.971,65 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Drogbet Wieczorek sp.j., ul. Rolna 8 – 10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 135.528,19 72 Kryterium I – 79,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,01
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
133.442,56 72 Kryterium I – 80,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,24
 
 
 
Data zamieszczenia informacji