Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Czereśniowej i w ul. Szubińskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
- dla zadania nr 1 (I części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Czereśniowej na odcinku od ul. Góreckiej do ul. Modrzewiowej, strona północna;  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) z ceną brutto: 70.023,90 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
-dla zadania nr 2 (II części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników po obu stronach jezdni w ul. Szubińskiej na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Kępińskiej; strona północna i południowa przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 111.716,47 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 72.516,32 72 Kryterium I – 86,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,91
Zadanie nr 2 111.716,47 72 Kryterium I – 87,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,16
2 Drogbet Wieczorek sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo Zadanie nr 2 127.034,22 72 Kryterium I – 76,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,65
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Zadanie nr 1 78.596,58 72 Kryterium I – 80,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,73
Zadanie nr 2 133.804,32 72 Kryterium I – 72,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,77
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 2 126.648,66  
72

 
Kryterium I – 76,88
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,88
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 70.992,44 72 Kryterium I – 88,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,77
Zadanie nr 2 118.160,01 72 Kryterium I – 82,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,40
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 72.253,71 72 Kryterium I – 87,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,22
Zadanie nr 2 108.479,24 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 77.293,86 72 Kryterium I – 81,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,53
Zadanie nr 2 120.563,44 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 80,76
Kryterium II – 0
Łącznie – 80,76
8 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:  Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 70.023,90 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 115.056,66 72 Kryterium I – 84,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,63
 
Data zamieszczenia informacji