Nr postępowania DZ.TBU.341.55.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Łomżyńskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,
z ceną brutto: 297.947,89 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 297.947,89 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
305.450,21 72 Kryterium I – 87,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,79
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
309.353,49 72 Kryterium I – 86,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,68
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 326.636,06 72 Kryterium I – 82,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,10
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 329.826,96 72 Kryterium I – 81,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,30
 
Data zamieszczenia informacji