Nr postępowania DZ.TBU.341.54.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Fabianowo oraz w ul. Obrzyca w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone dla:
- zadania nr 1 (I części zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabianowo na odcinku od ul. Kowalewickiej do ul. Cedzyńskiej; strona południowa) przez Marka Dachtrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 122.664,05 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące
- zadania nr 2 (II części zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Obrzyca na odcinku równoległym do bloku 56-62 pomiędzy wyremontowanymi chodnikami; strona wschodnia) przez DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 136.250,64 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 171.523,93 72 Kryterium I – 64,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,36
Zadanie nr 2 150.587,42 72 Kryterium I – 81,43
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,43
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 135.877,31 72 Kryterium I – 81,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,25
Zadanie nr 2 175.866,37 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 69,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,73
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 122.664,05 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 147.616,24 72 Kryterium I – 83,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,07
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 150.884,42  
72

 
Kryterium I – 73,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,17
Zadanie nr 2 153.463,11 72 Kryterium I – 79,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,91
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 146.505,23 72 Kryterium I – 75,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,35
Zadanie nr 2 136.250,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
Data zamieszczenia informacji