Nr postępowania DZ.TI.341.18.2016

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
na część 1 zamówienia – Rejon I – Stare Miasto-Centrum, oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.359.696,48 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 2 zamówienia – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A. (lider konsorcjum), ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (partner konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 3.159.956,88  zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 30;
na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: SITA Zachód sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.154.969,44 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 3.168.240,81 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 3.949.668,91 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.459.985,28 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 2.499.728,47 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy występujący wspólnie: FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Dla Rejonu II
3.159.956,88
Dla Rejonu II
30
 
Dla Rejonu II
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 98
2 Wykonawcy występujący wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu I
4.359.696,48
 
Dla Rejonu I
50
 
Dla Rejonu I
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 Wykonawcy występujący wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu VI
4.459.985,28
 Dla Rejonu VI
50
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 Wykonawcy występujący wspólnie: SITA Zachód sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław  oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu III
4.564.257,31
Dla Rejonu III
50
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
5 Wykonawcy występujący wspólnie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-60-476 Poznań  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu IV
3.168.240,81
Dla Rejonu IV
50
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu V
3.949.668,91
Dla Rejonu V
50
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VII
2.499.728,47
Dla Rejonu VII
50
 
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 .
 
 
Data zamieszczenia informacji