Nr postępowania DZ.TI.341.58.2016

Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania z pasów drogowych w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Część I - teren dzielnicy Stare Miasto – przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,
  z ceną brutto: 28.069,20 zł;
 • Część II - teren dzielnicy Nowe Miasto - przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,
  z ceną brutto: 25.957,80 zł;
 • Część III - teren dzielnicy Grunwald - przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, z ceną brutto: 35.640,00 zł;
 • Część IV - teren dzielnicy Jeżyce - przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska,
  J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 36.450,00 zł;
 • Część V - teren dzielnicy Wilda - przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 37.422,00 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Ilość uzyskanych punktów
1 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1,
61-502 Poznań
Część III 100
2 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Część IV 100
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Część II  
95,01
 
Część III  
91,74
 
4 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Część V 100
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
Część I 100
Część II 100  
 
 
 

 
Data zamieszczenia informacji