Nr postępowania DZ.TZ.341.60.2016

Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych dzielnicy Grunwald
w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
  • Zadanie nr 1 przez Andrzeja Piętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-LAS Serwis, ul. Staffa 10, 60-194 Poznań, z ceną brutto: 75.834,62 zł;
  • Zadanie nr 2 przez GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, z ceną brutto: 108.672,27 zł;
  • Zadanie nr 3 przez Garte Sp. z o.o. Sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 75.800,42 zł;
  • Zadanie nr 4 przez Garte Sp. z o.o. Sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 104.983,82 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Zadanie nr 1 104.964,90 72,25
2 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań
Zadanie nr 1 90.269,92 84,01
Zadanie nr 2 108.672,27
(cena po poprawkach)
100
Zadanie nr 3 76.655,22
(cena po poprawkach)
98,88
Zadanie nr 4 110.198,39
(cena po poprawkach)
95,27
3 Garte sp. z o.o., sp. k.,
ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz
Zadanie nr 1 115.347,50 65,74
Zadanie nr 2 115.869,29
(cena po poprawkach)
93,79
Zadanie nr 3 75.800,42 100
Zadanie nr 4 104.983,82 100
4 Park – M  POLAND sp. z o.o.,
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz
Zadanie nr 1 119.682,11 63,36
Zadanie nr 2 167.415,49
(cena po poprawkach)
64,91
Zadanie nr 3 142.235,79 53,29
Zadanie nr 4 209.974,14 50,00
5 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 104.671,25 72,45
Zadanie nr 2 111.850,89
(cena po poprawkach)
97,16
Zadanie nr 3 81.470,13 93,04
Zadanie nr 4 155.452,29 67,53
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO – LAS Serwis,
ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań
Zadanie nr 1 75.834,62 100
Zadanie nr 2 118.023,99
(cena po poprawkach)
92,08
Zadanie nr 4 144.568,83 72,62
Data zamieszczenia informacji