Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) z powodu nieprawidłowego sposobu wniesienia wadium została odrzucona. Ze względu na zapis art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych koniecznym było unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Data zamieszczenia informacji