Nr postępowania DZ.TI.341.66.2016

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń komunikacyjnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.

Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, pracownicy posiadający zaświadczenie
o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 9%, liczba pracowników młodocianych – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I 
Cena        (zł)
Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium III  Liczba pracowników młodocianych Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki
469.552,50 Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie
z wymaganiami SIWZ
1 pracownik Kryterium I – 85
Kryterium II – 9
Kryterium III – 2
Łącznie – 96,00
Data zamieszczenia informacji