Nr postępowania DZ.RS.341.57.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Solnej i Małe Garbary
(na odc. od ul. Młyńskiej do ul. Wronieckiej) wraz z wdrożeniem zmian na 4 sygnalizacjach świetlnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, termin wykonania zamówienia – 20%, okres gwarancji jakości – 10%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Termin
wykonania zamówienia
Kryterium III  Okres gwarancji jakości Kryterium IV  Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym Ilość uzyskanych punktów
1 Bartosz Maćkowiak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
387.357,65 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Kryterium IV – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
Data zamieszczenia informacji