Nr postępowania DZ.RS.341.38.2016

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone:
 
- na zadanie nr 1 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanychz systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta - przez Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,z ceną brutto: 2.545.074,67 zł, czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego 6 godzin oraz okresem gwarancji jakości 42 miesiące,
 
- na zadanie nr 2 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi - przez Siemens Sp. z o.o.,ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 173.061,25 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin oraz okresem gwarancji jakości 42 miesiące,
 
- na zadanie nr 3 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego - przez Neurosoft Sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, z ceną brutto: 137.194,20 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń WIM – 45 godzin oraz okresem gwarancji jakości 36 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
 
Cena 80%
Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego,
Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
10%
Okres gwarancji jakości 10%
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadań w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 1
2 Siemens Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
2.545.074,67 6 godzin
 
42 miesiące Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 2
2 Siemens Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
173.061,25 48 godzin
 
42 miesiące Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 3
1 Neurosoft Sp. z o.o.,
ul. Życzliwa 8,
53-030 Wrocław
137.194,20 45 godzin
 
36 miesięcy Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 5,00
Łącznie – 95,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji