Nr postępowania DZ.TI.341.67.2016

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.

Punktacja złożonej oferty:
  

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 74%, czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 10%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 10%, liczba pracowników młodocianych – 6%.

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium IV  Liczba pracowników młodocianych Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki
998.452,50 3 godziny Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami SIWZ 1 pracownik Kryterium I – 74
Kryterium II – 10
Kryterium III – 10
Kryterium IV- 2
Łącznie – 96,00
Data zamieszczenia informacji