Nr postępowania DZ.TBU.341.65.2016

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta w Poznaniu - Etap 1
od ul. Bogusława do ul. Bratumiły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, skrócenie terminu realizacji – 15%.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III  Skrócenie terminu realizacji
(o liczbę dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe,
os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań
152.200,47 72 15 Kryterium I – 57,77
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 97,77
2 Budownictwo Drogowe Vigen
Sp. z o.o.,
ul. Aleje Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
146.539,74 72 15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 100,00
3 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
154.250,79 72 15 Kryterium I – 57,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 97,00
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
185.520,65 72 15 Kryterium I – 47,39
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 87,39
 


 
Data zamieszczenia informacji