Nr postępowania DZ.RS.341.62.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, Bukowskiej, Szylinga wraz z wdrożeniem zmian na sygnalizacjach świetlnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, termin robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej – 30%, okres gwarancji jakości – 10%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Termin wykonania robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej
Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 Bartosz Maćkowiak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
489.814,73 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Data zamieszczenia informacji