Nr postępowania DZ.TBU.341.70.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej oraz roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U.
z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • I część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej na odcinku od ul. Chotomińskiej do ul. Ługańskiej; strona zachodnia przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań;
  • II część zamówienia obejmującą wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Śniadeckich; strona południowa przez Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „Nortex”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-476 Poznań
Część I 141.040,04  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,06
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,06
2 DROBUD sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Część I 140.996,94 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,08
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,08
Część II 106.759,78 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 152.628,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,81
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,81
Część II 113.406,49 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,48
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
Część I 131.787,33 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 115.599,78 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,41
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,41
 
 

 
Data zamieszczenia informacji