Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Kopernika i w ul. Racławickiej oraz remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • I część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Kopernika na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowej – obustronnie, przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań;
 
  • II część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od nr 64 do ul. Grunwaldzkiej - strona wschodnia oraz III część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej, przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 
-  dla części 1 i 2 zamówienia: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
- dla części 3 zamówienia: cena - 70%, okres rękojmi za wady – 30%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-70 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
Część I 206.326,05 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 156.731,53 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,94
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie - 97,94
Część III 168.161,14 72 Nie dotyczy Kryterium I – 56,91
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 86,91
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część III 163.292,54 72 Nie dotyczy Kryterium I – 58,61
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 88,61
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część II 151.354,53 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 136.722,52 72 Nie dotyczy Kryterium I – 70,00
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 100
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „Nortex”, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-476 Poznań Część II 164.188,04  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,31
 
Data zamieszczenia informacji