Nr postępowania DZ.TBU.341.69.2016

Przebudowa ul. Morawskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasokres realizacji przedmiotu umowy – 15%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-15 pkt – czasokres realizacji przedmiotu umowy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III  Czasokres realizacji przedmiotu umowy
(dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c.,
ul. Folwarczna 31,
Witobel, 62-060 Stęszew
223.984,92 72 65 Kryterium I – 45,38
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 13,85
Łącznie – 84,23
2 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
192.725,99 72 60 Kryterium I – 52,74
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 92,74
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
169.406,26 (cena po poprawkach) 72 65 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 13,85
Łącznie – 98,85
 
 
Data zamieszczenia informacji