Nr postępowania DZ.TBU.341.80.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto 301.014,16 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 75%, okres rękojmi za wady – 25%,
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 301.014,16 72 Kryterium I – 75
Kryterium II – 25,00
Łącznie – 100
Data zamieszczenia informacji