Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - I część zamówienia - ul. Brzechwy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty dla I części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Brzechwy wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w I części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 110.156,03 100,00
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część I 158.534,31 62,54
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część I 150.050,67 66,07
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część I 123.285,13 80,42
 

 
Data zamieszczenia informacji