Nr postępowania DZ.TBU.341.74.2016

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
w ul. Sianowskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto 449.716,66 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 90 dni.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasokres realizacji przedmiotu umowy – 15%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt – okres rękojmi za wady oraz w skali 0-15 pkt- czasokres realizacji przedmiotu umowy. Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
(dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jakub Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agro-Aqua, Bługowo 39, 77-400 Złotów 477.856,99 72 90 Kryterium I – 56,47
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 96,47
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo
449.716,66 72 90 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 100
3 Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz, ul. Bednarska 7,
62-020 Swarzędz
497.619,24 72 90 Kryterium I – 54,22
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 94,22
4 Danuta Pyssa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dankar Usługi Budowlane, Wod.- Kan. i C.O., ul. Nienawiszcz 23,
64-610 Rogoźno
887.163,51 (cena po poprawkach) 72 90 Kryterium I – 30,41
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 70,41

 
Data zamieszczenia informacji