Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - II część zamówienia - ul. Sowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla II części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Sowice wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w II części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część II 60.091,20 (po poprawkach) 100,00
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część II 88.560,00 67,85
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część II 63.790,20 94,20
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część II 63.720,00 94,31
5 Przemysław Felski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, ul. Borówkowa 19b, 62-081 Przeźmierowo Część II 85.644,00 70,16
 

 
Data zamieszczenia informacji