Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - III część zamówienia - dzielnice: Grunwald, Jeżyce i Wilda

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla III części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w III części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część III 139.827,82 80,18
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część III 225.934,96 49,62
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część II 197.586,91 56,74
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część III 149.662,24 74,91
 
                                                                                             

 
Data zamieszczenia informacji