Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
    
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Wojciecha Dźwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  „Arbor”, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież, na:
- 1 część zamówienia – z ceną brutto: 9.871,20 zł;
- 2 część zamówienia – z ceną brutto: 19.538,28 zł;
- 3 część zamówienia – z ceną brutto: 22.810,68 zł;
- 4 część zamówienia – z ceną brutto: 16.487,28 zł;
- 5 część zamówienia – z ceną brutto: 18.165,60 zł.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
1 część zamówienia 15.368,40 64,23
2 część zamówienia 35.834,40 54,52
3 część zamówienia 33.048,00 69,02
4 część zamówienia 34.560,00 47,71
5 część zamówienia 31.212,00 58,20
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
1 część zamówienia 19.267,20 51,23
2 część zamówienia 32.524,20 60,07
3 część zamówienia 33.868,80 67,35
4 część zamówienia 36.097,38 45,67
5 część zamówienia 24.348,60 74,61
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
1 część zamówienia 27.799,20 35,51
2 część zamówienia 47.800,80 40,87
3 część zamówienia 58.989,60 38,67
4 część zamówienia 58.069,44 28,39
5 część zamówienia 44.550,00 40,78
6 Wojciech Dźwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,
ul. Czechowskiego 2D/4,
64-800 Chodzież
1 część zamówienia 9.871,20 100
2 część zamówienia 19.538,28 100
3 część zamówienia 22.810,68 100
4 część zamówienia 16.487,28 100
5 część zamówienia 18.165,60 100
7 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
1 część zamówienia 21.589,20 45,72
2 część zamówienia 45.478,80 42,96
3 część zamówienia 57.142,80 39,92
4 część zamówienia 59.658,66 27,64
5 część zamówienia 40.986,00 44,32
8 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
1 część zamówienia 12.182,40 81,03
2 część zamówienia 26.978,40 72,42
4 część zamówienia 36.331,20 45,38
5 część zamówienia 25.639,20 70,85
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
2 część zamówienia 29.111,40 67,12
4 część zamówienia 33.214,32 49,64
5 część zamówienia 20.071,80 90,50
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji