Nr postępowania DZ.TBU.341.82.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Góreckiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
128.106,05  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,11
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,11
2 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 119.810,45 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
129.368,02 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,57
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,57
 
 
 
Data zamieszczenia informacji