Nr postępowania DZ.TI.341.84.2016

Wynajem elementów iluminacji okolicznościowej przeznaczonych do montażu na wybranych ulicach miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena za wynajem - 75%, cena za odtworzenie zniszczonych elementów – 25%. Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-75 pkt – cena za wynajem, w skali 0-25 pkt – cena za odtworzenie.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena za wynajem (zł)
Kryterium II
Cena za odtworzenie (zł)
Ilość uzyskanych punktów
2 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34,
71-080 Szczecin
243.199,29 (cena po poprawkach) 7.749,00 Kryterium I – 75,00
Kryterium II – 25,00
Łącznie – 100,00
 
                                                                                                             
 
Data zamieszczenia informacji