Nr postępowania DZ.TBU.341.85.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Długosza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:  Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto 389.670,36 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach betonu C12/15.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM
sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner)
422.073,13 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,39
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,39
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 428.988,54 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,50
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,50
3 BRUKPOL
sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski
474.556,29 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 49,27
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,27
4 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 406.830,24  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,47
5 Konsorcjum firm w składzie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 434.508,74 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 53,81
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 93,81
6 Krystyna Michałkowska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 389.670,36 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
395.376,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 59,13
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,13
 
Data zamieszczenia informacji