Nr postępowania DZ.EL.341.88.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla I części zamówienia („Meble „z płyty” – gabinetowe”) uznana została oferta złożona przez Kinnarps Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa.
Zamawiający w ramach I części zamówienia nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert dla I części zamówienia:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt - cena oraz w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w I części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część I 40.372,27 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
4 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
Część I 70.748,37 48 Kryterium I – 34,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 44,24
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji