Nr postępowania DZ.TBU.341.73.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej i ul. Zgoda w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • część I zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Częstochowskiej) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum);
  • część II zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Zgoda) przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). Część I 345.044,77 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 399.098,65 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C 8/10 Kryterium I – 54,88
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 84,88
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część II 392.514,75 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,80
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,80
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Część II 365.049,50 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 438.090,33 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 47,26
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 87,26
Część II 486.978,70 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 44,98
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,98
 
Data zamieszczenia informacji