Nr postępowania DZ.RS.341.76.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne
na 5 wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 2 przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert
i wynosi 55.163,78 zł brutto. Dla wskazanej części zamówienia złożono ofertę z najniższą ceną brutto wynoszącą 79.329,22 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,3,4,5 zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • dla części 1 zamówienia – dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Estkowskiego – Garbary – Małe Garbary – przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo; 
  • dla części 3 zamówienia – dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Rondo Solidarności – przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca;
  • dla części 4 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Szwajcarska – Kurlandzka – przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo;
  • dla części 5 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Solidarności – Połabska – przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%,  ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości w skali 0-10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
Część I 263.700,93 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,56
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,56
Część III 133.974,06 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie - 100
Część IV 307.684,41 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,56
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,56
Część V 187.123,22 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl Część III 134.469,26 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,78
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,78
Część IV 337.184,30 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 54,35
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,35
Część V 197.841,98 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 56,75
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,75
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 261.769,08 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 140.235,66 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 57,32
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,32
Część IV 305.448,02 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część V 192.035,67 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 58,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,47
4 Ductus sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część I 353.030,98  
48

 
Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 44,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,49
Część III 282.166,53 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 28,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 68,49
 
Data zamieszczenia informacji