Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2016

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia tj.: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań oraz Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo reprezentowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań oraz Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo reprezentowani przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. 631.071,53  
72

 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 

 
Data zamieszczenia informacji