Nr postępowania DZ.EL.341.88.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II, III i IV części zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: części II zamówienia (Siedziska); części III zamówienia (Meble tapicerowane) oraz części IV zamówienia (Stoły konferencyjne i stoły do biur) oferta złożona przez Adama Ślęzakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert dla II, III i IV części zamówienia:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt - cena oraz w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w II, III i IV części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Adam Ślęzakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12,
63-600 Kępno
Część II 88.834,52 84 Kryterium I – 44,70
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 84,70
Część III 16.022,31 84 Kryterium I – 59,09
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,09
Część IV 24.600,03 84 Kryterium I – 45,80
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,80
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część II 66.186,07 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Część III 15.780,12 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Część IV 18.779,88 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Data zamieszczenia informacji