Nr postępowania DZ.TBU.341.86.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Prusa
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
252.517,28
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,19
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,19
2 BRUKPOL sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
244.116,75
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,12
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,12
3 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner konsorcjum)
298.834,61
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 47,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 87,48
4 Konsorcjum firm w składzie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner konsorcjum)
274.957,09
(po poprawkach)
 
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,60
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,60
5 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
247.554,14 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,32
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,32
6 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k.,
Rabowice, ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
236.480,06 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
Data zamieszczenia informacji