Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Galla Anonima
i w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
  • część I zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Galla Anonima) przez Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek;
 
  • część II zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania
    w ul. Przybyszewskiego) przez Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
Część I 179.450,11 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,65
Część II 136.699,94 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,60
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,60
2 Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski Część I 165.756,95 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,17
Część II 117.552,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część I 176.080,31 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,70
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,70
Część II 138.239,90 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,02
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,02
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 178.280,12 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,01
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,01
Część II 128.341,35 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,96
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,96
5 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Część I 235.631,67 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 41,62
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 81,62
Część II 176.532,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 39,95
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 79,95
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 173.104,04 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,65
Część II 124.831,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,50
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,50
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
Część I 163.451,21 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
Część I 178.626,01 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,90
Część II 141.349,48 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 49,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,90
 

 
Data zamieszczenia informacji