Nr postępowania DZ.TZ.341.92.2016

Wykonanie cięć koron drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
  • I część zamówienia – cięcie 432 szt. drzew na terenie Starego Miasta – przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto 175.435,20 zł;
  • II cześć zamówienia – cięcie 234 szt. drzew na terenie Nowego Miasta – przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto 99.705,60 zł;
  • III część zamówienia - cięcie 294 szt. drzew na terenie Grunwaldu – KERRIA Piórkowski sp.j.,
    ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto 105.391,80 zł;
  • IV cześć zamówienia - cięcie 220 szt. drzew na terenie Wildy – oferta złożona przez KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto 77.905,80 zł;
  • V część zamówienia – cięcie 541 szt. drzew na terenie części dzielnicy Jeżyce – przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS”II,
    ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto 180.900,00 zł;
  • VI część zamówienia - cięcie 445 szt. drzew na terenie części dzielnicy Jeżyce - Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 181.170,00 zł.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
 
II część zamówienia 101.541,60 98,19
III część zamówienia 105.391,80 100,00
IV część zamówienia 77.905,80 100,00
VI część zamówienia 182.336,40 99,36
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
 
I część zamówienia 211.140,00 83,09
II część zamówienia 120.744,00 82,58
III część zamówienia 133.974,00 78,67
IV część zamówienia 99.576,00 78,24
V część zamówienia 231.498,00 78,14
VI część zamówienia 181.170,00 100,00
3 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola I część zamówienia 175.435,20 100,00
II część zamówienia 99.705,60 100,00
4 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Abies, Zielonka 7,
62-095 Murowana Goślina
I część zamówienia 223.689,60 78,43
II część zamówienia 101.206,80 98,52
IV część zamówienia 112.125,60 69,48
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS”II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów I część zamówienia 184.248,00 95,22
V część zamówienia 180.900,00 100,00
6 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH,
ul. Bielawy 12/4, 62-066 Granowo
III część zamówienia 161.859,60 65,11
 
 

 
Data zamieszczenia informacji