Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1, 3 i 4.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano dla części 1,3 i 4 zamówienia (tj. Wojciecha Dźwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież – rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 17.11.2016r. nr DZ.3412.264.2016), za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 
- 1 część zamówienia przez GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, z ceną brutto: 12.182,40 zł;
- 3 część zamówienia przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 33.048,00 zł;
- 4 część zamówienia przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 33.214,32 zł.
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Data zamieszczenia informacji