Nr postępowania DZ.RS.341.89.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka, Hulewiczów, Drwęskiego w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości, w skali 0 -10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 325.735,67 (cena po poprawkach) 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 54,38
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,38
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
295.209,57 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
3 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
359.529,28 (cena po poprawkach) 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 49,26
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,26
Data zamieszczenia informacji