Nr postępowania DZ.TBU.341.95.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Słowackiego
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 339.812,69
 
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,73
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,73
2 konsorcjum firm w składzie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 390.945,91 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 50,17
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,17
3 BRUKPOL
sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
326.928,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 353.626,35 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C8/10 (parametry betonu przypisane przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 18.2 SIWZ).
 
Kryterium I – 55,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 85,47
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 360.717,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,38
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,38
6 Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL, os. Jana III Sobieskiego 4/5, 60-688 Poznań 401.498,52 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 48,86
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 88,86
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 336.558,87 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,28
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,28
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska 368.990,23 (cena po poprawce) 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 53,16
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 93,16
 

 
Data zamieszczenia informacji