Nr postępowania DZ.EL.341.100.2016

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty złożonej przez Agencję Ochrony Pewność sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, z ceną brutto: 1.033.716,60 zł. oraz zadeklarowanym czasem dojazdu grupy interwencyjnej wynoszącym 10 minut.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 90%, czas dojazdu grupy interwencyjnej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-10 pkt - czas dojazdu grupy interwencyjnej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Ilość uzyskanych punktów
1 Agencja Ochrony Pewność sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno 1.033.716,60 10 minut Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Data zamieszczenia informacji