Nr postępowania DZ.TI.341.79.2016

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
  • na część 1 zamówienia – zadanie A1 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 158.436,00 zł;
  • na część 2 zamówienia – zadanie A2 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 172.368,00 zł;
  • część 3 zamówienia – zadanie A3 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 183.708,00 zł;
  • na część 4 zamówienia – zadanie A4 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 176.580,00 zł;
  • na część 5 zamówienia – zadanie A5 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 167.616,00zł;
  • na część 6 zamówienia – zadanie B – oferta złożona przez Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 557.140,80 zł;
  • na część 7 zamówienia – zadanie C – oferta złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.214.625,00 zł;
  • na część 8 zamówienia – zadanie D – oferta złożona przez Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena -100%. Ocena dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
część 1 zamówienia – zadanie A1
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 158.436,00 100
 
część 2 zamówienia – zadanie A2
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 172.368,00
 
100
część 3 zamówienia – zadanie A3
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 183.708,00 100
część 4 zamówienia – zadanie A4
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 176.580,00 100
część 5 zamówienia – zadanie A5
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 167.616,00 100
część 6 zamówienia – zadanie B
1 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 557.140,80 100
część 7 zamówienia – zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1.214.625,00 100
część 8 zamówienia – zadanie D
1 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99.360,00 100
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji