Nr postępowania DZ.TZ.341.108.2017

Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Witolda Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto:
- na I część zamówienia (Przejścia podziemne, wiadukty i przepompownie) – 154.980,00 zł brutto;
- na II część zamówienia (Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera) – 185.976,00 zł brutto.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny,
ul. Piotrowska 30, Kamionki,
62-023 Gądki
Część I 154.980,00 100
Część II 185.976,00 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji