Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2016

Adaptacja i budowa drogi rowerowej Dolna Wilda w Poznaniu ? Etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasookres realizacji przedmiotu umowy – 15%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-15 pkt - czasookres realizacji przedmiotu umowy.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasookres realizacji przedmiotu umowy
(ilość dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
471.626,12 72 120 Kryterium I – 52,37
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 6,25
Łącznie – 83,62
2 BRUKPOL sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
451.033,85 72 50 Kryterium I – 54,76
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 94,76
3 Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
532.951,53 72 90 Kryterium I – 46,34
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 8,33
Łącznie – 79,67
4 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner konsorcjum)
411.651,92  
72

 
110 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 6,82
Łącznie – 91,82
 
 

 
Data zamieszczenia informacji