Nr postępowania DZ.RS.341.91.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule ?zaprojektuji wybuduj?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 20%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 20%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0 -20 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 269.000,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
302.826,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 53,30
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 93,30
3 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
380.070,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 42,47
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 82,47
 


 
Data zamieszczenia informacji